Våre vedtekter

 

 

 

  Lover/Vedtekter

Vedtatt 19.januar 1930 Sist revidert 27.oktober 1996 Endret 18. mars 2007/ 2011

    

 

§ 1.      Formål

 

a)   Arbeide for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang og musikk.

Arrangere sangerstevner og gjennom samarbeide virke for trivsel og fremgang for korene.

b)      Fremme og forene korenes virksomhet innen vårt område i samsvar med forbundets formål og vedtekter.

c)      Alle kor som godkjenner forbundets formål og vedtekter kan bli medlemmer av forbundet.

 

§ 2.      Kontingent

 

a)      Kontingenten betales årlig av korene og må innbetales til kassereren innen 1.oktober.     Kontingentens størrelse kan reguleres til enhver tid, og blir fastsatt av årsmøtet.

b)      Kor som er strøket eller utmeldt, og som står i uklart forhold til forbundet, kan ikke gjenopptas som medlemmer før mellomværet er ordnet.

 

 § 3.      Årsmøtet

 

a)      Representasjon: Det velges 2 representanter for de første 25 medlemmer, deretter 1 representant for de neste 25, osv.

b)      Årsmøtet holdes i februar/mars, men de år hvor det er landsmøte skal årsmøtet holdes senest 14 dager før.

c)      Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet.  Det tar de viktigste vedtak, vedtar de lovendringer som er påkrevet, avgjør de saker som er innanket for årsmøtet og velger styre og øvrige tillitsvalgte.

d)     Framlegg til årsmøtet må av korene være innsendt senest en måned i forveien for å bli behandlet på årsmøtet.

e)      Innkomne forslag, samt dagsorden, sendes korene senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

f)       Reiseutgifter til årsmøtet fordeles slik at kun en representant fra hvert kor er med på reisefordelingen.

Opphold og diett belastes de enkelte kor.

g)       Dirigentene kan delta på årsmøtet med talerett

h)      Styret har sete på årsmøtet

i)        Alle kor skal foran hvert årsmøte i forbundet utarbeide en årsrapport over korets virksomhet i det forløpne år.  Rapportene skal sendes forbundet i god tid før årsmøtet for arkivering.  Et utsnitt av disse skal medtas i beretningen.

 

       

§ 4.      Forretningsutvalget/styret

 

a)      Forretningsutvalget består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.  Disse skal stå for den daglige driften av forbundet, og velges for 2 år slik at leder og kasserer velges det ene året og nestleder, sekretær og styremedlem det andre året.

      Det velges 3 vararepresentanter for forretningsutvalget.

b)      Det velges 2 revisorer med vararepresentanter som skal revidere forbundets regnskap.

 

 

§ 5.      Musikk- og studieutvalg

 

             Forretningsutvalget har som ansvar å bidra til å heve det musikalske nivået i forbundet,

             ved blant annet å tilrettelegge opplæring, slik som kurs og seminarer for dirigenter, kormedlemmer,      

             stemme-øvere og solister, samt tillitsmannsopplæring.

             - Utnevne dirigenter til fellessanger.

 

§ 6.      Forbundets midler

 

a)                  Forbundets midler forvaltes av styret til beste for forbundets fremgang og trivsel.

b)                 Kassererens kontante kassabeholdning skal ikke overstige den grense som årsmøtet bestemmer.

Lederen skal attestere alle utbetalinger.

 

§ 7.      Arrangementer

 

a)                  Sangerstevne holdes annethvert år hvis ikke årsmøtet gjør avvikende vedtak.

b)                 Forbundet betaler reiseutgifter for forbundets representant i forbindelse med distriktsstevnene. Opphold og diett belastes stevnet.

c)                  Alle sangerstevner skal så vidt mulig legges an slik at underskudd unngås.

d)                 Overskudd ved distriktsstevner skal fordeles lik: 2/5 til forbundskassen, 2/5 til det            arrangerende kor og 1/5 til stevnefondet.  Stevnefondets størrelse skal ikke overstige den            grense som årsmøtet fastsetter.

e)                  Samarbeide med kor i andre forbund tillates såfremt det ikke er til skade for vårt eget distriktsforbund eller Norsk Sangerforbund.

f)                  Styremøter holdes så ofte styret finner det påkrevd eller når et kor forlanger det.

g)                 Eventuelle forslag om oppløsning av forbundet må ha ¾ stemmeflertall for å være vedtatt. 

I tilfelle oppløsning av forbundet tilfaller alle dets eiendeler Norsk Sangerforbund.

 

 

§ 8.      Endringer


                 Endringer i disse lover kan kun skje på et årsmøte, og må ha 2/3 flertall.

   

 

Statutter for stevnefond

 

§ 1.      Formål

 

Stevnefondet, som er vedtatt opprettet på årsmøtet 3. – 4. november 1951, skal være en garanti              og et forskuddsfond for arrangører av distriktsstevner.  Fondet forvaltes av forbundets styre.

 

§ 2.      Regnskap/revisjon

 

            Distriktsforbundets kasserer fører eget regnskap for fondet. Forbundets revisorer skal

etter gjeldende regler, foreta revisjon av fondets midler.

 

§ 3.      Fondets oppbevaring

 

            Fondets midler skal være innsatt på egen konto. Etter bevilgning skal lederens underskrift

innhentes, før uttak kan foretas. Bevilgninger eller utlån til andre formål enn distriktsstevner,                må ikke forekomme.

 

§ 4.      Endringer

 

Endringer i disse statutter kan kun skje på et årsmøte, og må, for å være vedtatt,

ha 2/3 flertall.

 

 

Vedtekter for 20-årsmerket

 

§ 1.      Trøndelag og Nord-Norges Sangerforbunds 20-årsmerke er et hederstegn som tildeles

medlemmer med sammenhengende aktivt medlemskap i 20 år. 

Hederstegnet er et jakkemerke.

 

§ 2.      Det er korene som skal melde fra til styret i distriktsforbundet om medlemmer som er

berettiget til merket. Meldingen skal være attestert av leder og kasserer i koret, og

korrekte opplysninger fordres.

 

§ 3.      Merket tildeles fortrinnsvis ved forbundets stevner.  I de år det ikke er sangerstevner

tildeles merket ved de enkelte kors jubileums- eller årsfester av en representant fra

forretningsutvalget.

 

§ 4.      Er det tvil om berettigelse til merket ligger avgjørelsen til forretningsutvalget.

 

.